محاسبه نیروی تکیه گاه و نخ

حجم فایل : 587.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
محاسبه نیروی تکیه گاه و نخ نیروی عمودی تکیه گاه نیروی عمودی تکیه گاه را برای اشکال زیر بدست آورید.
شخصی به جرم 40 کیلوگرم درون آسانسوری ایستاده و آسانسور با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه بالا می رود. نیروی عمودی تکیه گاه را بدست آورید.
نیروی کشش نخ: در شکل روبرو شتاب حرکت و نیروی کشش نخ را بدست آورید.
در شکل مقابل از تمام اصطکاک ها صرف نظر می کنیم. شتاب حرکت و نیروی کشسانی نخ بین دو جسم را بدست آورید.
در داخل آسانسوری که در حال پایین رفتن است، لامپی به طور قائم از سیمی سبک آویزان شده است. اگر حرکت آسانسور با شتاب 2/5 متر بر مجذور ثانیه کند شود و ضمن آن اگر نیروی کشش سیم لامپ 25 نیوتن باشد، جرم لامپ چقدر است؟
پایان...